Patrick Malahide as Det. Sgt. Chisholm in What Makes Shamy Run, Minder S05E02

Shamy13

Patrick Malahide as Sgt. Chisholm in Minder

See The Syrup

Patrick Malahide as Sgt. Chisholm in Minder

Bookmark the permalink.