Patrick Malahide as Det. Sgt. Chisholm in What Makes Shamy Run, Minder S05E02

Shamy10

Patrick Malahide as Sgt. Chisholm in Minder

Patrick Malahide as Sgt. Chisholm in Minder

Bookmark the permalink.